Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Nowy Zarząd Stowarzyszenia

Nowy Zarząd Stowarzyszenia

Do grona Zarządu Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy dołączyli wczoraj adw. Katarzyna Gajowniczek – Pruszyńska i sędzia Grzegorz Borkowski.

Katarzyna Gajowniczek -Pruszyńska jest wice-dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, przewodniczącą Zespołu ds. kobiet przy NRA oraz przewodniczącą Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich przy ORA w Warszawie, współzałożycielką i wiceprzewodniczącą sekcji Prawa i Postępowania Karnego przy ORA w Warszawie.
Przez wiele lat była sędzią Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie i jego wiceprezesem. Jest również wykładowczynią Działu Szkolenia Aplikantów Adwokackich z zakresu prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego oraz zasad etyki i wykonywania zawodu izby warszawskiej.
Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończyła również studia doktorskie w ramach Katedry Prawa Karnego. Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką, specjalizuje się w prawie karnym.

Sędzia Grzegorz Borkowski jest doktorem nauk prawnych, Szefem Biura Krajowej Rady Sądownictwa, sędzią Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim, autorem i redaktorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony praw człowieka, etyki zawodów prawniczych, postępowania cywilnego i ustroju organów ochrony prawnej, byłym Przewodniczący Rady Konsultacyjnej HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) przy Radzie Europy, członkiem Komisji Prawnej Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Lublinie, Towarzystwa Naukowego KUL, był ekspertem Rady Europy (w zakresie reformy wymiaru sprawiedliwości m. in. w Gruzji, Albanii, Serbii i na Ukrainie), jak również UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute), EJTN (European Judicial Training Network), ERA (Europaische Rechtsakademie) oraz USAID na Ukrainie; do 2016 r. członek Rady Programowej Wojskowego Przeglądu Prawniczego.