Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Nieważność uchwały Gminy Niebylec w sprawie „powstrzymania ideologii LGBT”

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie stwierdził dziś nieważność uchwały Gminy Niebylec w sprawie „powstrzymania ideologii LGBT”. Sąd uznał, że brak było podstawy prawnej do wydania przez gminę tego rodzaju uchwały, a więc gmina wykroczyła poza zakres zadań przyznanych jej na mocy ustawy o samorządzie gminnym, a przede wszystkim uchwała podlegała stwierdzeniu jej nieważności, gdyż naruszała prawa i wolności obywatelskie dyskryminując osoby LGBT. 

Postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie toczyło się na skutek skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Gminy Niebylec w sprawie „powstrzymania ideologii LGBT”, potocznie nazywaną rezolucją anty-LGBT. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie początkowo odrzucił skargę z przyczyn formalnych stwierdzając, że uchwała Rady Gminy Niebylec nie jest aktem władczym, a więc nie podlega kontroli sądowoadministracyjnej. Postanowienie to RPO zaskarżył do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uchylił postanowienie WSA w Rzeszowie o odrzuceniu skargi RPO i przekazał skargę Rzecznika do ponownego, tym razem już merytorycznego rozpoznania. 

Na skutek orzeczenia NSA, w dniu dzisiejszym WSA w Rzeszowie orzekł, że uchwała Rady Gminy Niebylec podlega stwierdzeniu jej nieważności. Oceniając treść uchwały Sąd doszedł do wniosku, że brak było podstawy prawnej do wydania przez gminę tego rodzaju uchwały, a więc gmina Niebylec znacząco wykroczyła poza zakres zadań przyznanych jej na mocy ustawy o samorządzie gminnym, a przede wszystkim uchwała podlegała stwierdzeniu jej nieważności, gdyż naruszała prawa i wolności obywatelskie dyskryminując osoby LGBT. 

Stowarzyszenie im. Zbigniewa Hołdy było uczestnikiem tego postępowania i popierało w jego toku w całości stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.