Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy powstało w maju 2010 r., w pierwszą rocznicę śmierci Prof. Zbigniewa Hołdy. Zostało założone z inicjatywy grupy prawników, którzy chcą podejmować działania na rzecz poszanowania praworządności, praw człowieka, rozwoju edukacji prawniczej, współdziałania różnych zawodów prawniczych oraz promocji pomocy prawnej pro bono.

Członkami-założycielami Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy zostało 17 osób. W skład pierwszego Zarządu Stowarzyszenia weszli: Katarzyna Gonera (Prezes Zarządu), Maria Ejchart (Skarbnik), Joanna Hołda, Agnieszka Rybczyńska, Adam Bodnar, Mikołaj Pietrzak, Filip Wejman oraz Anna Niżankowska-Horodecka, a w skład Komisji Rewizyjnej: Beata Czechowicz, Barbara Błońska oraz Artur Sidor. Pozostali członkowie-założyciele Stowarzyszenia to: Piotr Girdwoyń, Łukasz Bojarski, Bartosz Krużewski, Marita Dybowska-Dubois, Rafał Morek oraz Piotr Kładoczny.

Stowarzyszenie stawia sobie za cel promowanie dorobku naukowego oraz zawodowego Prof. Zbigniewa Hołdy. Chce działać na rzecz poszanowania zasady praworządności oraz ochrony praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem praw osadzonych, prawa do sądu, prawa do obrony, wolności słowa i wolności twórczości artystycznej oraz zakazu dyskryminacji. Istotnym elementem działalności będzie promowanie racjonalnej polityki penitencjarnej i karnej, resocjalizacji, a także pracy na rzecz interesu publicznego (pro publico bono). Stowarzyszenie chce budować pomosty pomiędzy przedstawicielami różnych zawodów prawniczych (sędziów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, naukowców) i dyskutować o różnych reformach kierując się interesem publicznym, a nie interesem poszczególnych grup zawodowych.

Działania Stowarzyszenia będą miały charakter ogólnopolski, lecz na co dzień koncentrować się będą w trzech miastach, z którymi prof. Zbigniew Hołda był szczególnie związany – w Lublinie, Krakowie oraz w Warszawie. Działania obejmować będą m.in. (1) organizowanie konferencji, spotkań, sympozjów z udziałem przedstawicieli środowiska prawniczego, penitencjarnego oraz dziennikarskiego, (2) działania edukacyjne oraz badawcze czy (3) podejmowanie interwencji w wyjątkowych dla praworządności sprawach. Zakładamy, że Stowarzyszenie stanie się platformą, dzięki której jego członkowie będą mogli społecznie działać na rzecz dobra wspólnego, oprócz swojej codziennej pracy zawodowej.

Statut Stowarzyszenia dostępny jest tutaj.