Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Oświadczenie Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego

Oświadczenie Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego w sprawie postępowań dyscyplinarnych przeciwko prawnikom zaangażowanych w edukacje konstytucyjną.

PEŁNA TREŚĆ STANOWISKA:
Stanowisko Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego
z dnia 14 września 2018 r.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego ze zdziwieniem, niepokojem i
oburzeniem przyjmuje enuncjacje medialne o wszczynaniu przez organy państwowe
postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom, prokuratorom, adwokatom i radcom
prawnym prowadzącym w szkołach ponadpodstawowych działalność edukacyjną w zakresie
wiedzy o Konstytucji. Tego rodzaju działalność edukacyjna jest zgodna z prawem, tym
samym nie wypełnia znamion deliktu zawodowego i nie może stanowić przesłanki dla
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko osobie, która pro publico bono
popularyzuje wiedzę na temat zasad polskiego ustroju, organizacji i funkcjonowania instytucji
władzy publicznej oraz wolności i praw jednostki określonych w Konstytucji.
Szerzenie wiedzy na temat prawa, a zwłaszcza Konstytucji, która jest najwyższym
prawem Rzeczypospolitej Polskiej stanowi obowiązek każdego prawnika. Edukacja
prawnicza, w szczególności adresowana do młodzieży licealnej odgrywa kluczową rolę w
procesie kształtowania świadomości i kultury prawnej społeczeństwa oraz służy ochronie
szeroko pojętego interesu publicznego. Propagowanie wiedzy o Konstytucji wśród
najmłodszych pokoleń Polaków nawiązuje do chwalebnego dorobku kultury konstytucyjnej
okresu Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej. Należy przypomnieć – zwłaszcza w obliczu
zbliżającego się jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości – że w praktyce odrodzonej
Rzeczypospolitej istniał piękny zwyczaj wręczania uczniom wraz ze świadectwem
maturalnym egzemplarza Konstytucji.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego wyraża stanowczy sprzeciw
wobec wszelkich działań mających na celu ograniczanie, czy wręcz piętnowanie działalności
edukacyjnej prawników przez funkcjonariuszy i instytucje władzy publicznej. Takie praktyki
stoją w jawnej sprzeczności z interesem publicznym, godzą w etos zawodowy prawników, a
także kwestionują dotychczasowy dorobek edukacyjny, zakorzeniony w tradycji niepodległej
Drugiej Rzeczypospolitej.
Jednocześnie, Zarząd Polskiego Prawa Konstytucyjnego wyraża uznanie dla
przedstawicieli zawodów prawniczych, którzy pro bono uczestniczą w procesie edukacji
młodzieży, w szczególności wspierając realizację licznych inicjatyw pozarządowych, np.
„Tygodnia Konstytucyjnego” organizowanego przez Stowarzyszenie im. Zbigniewa Hołdy
oraz Fundację Batorego. Działalność ta służy nie tylko pogłębianiu wiedzy kolejnych pokoleń
Polaków na temat ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, ale w istotny sposób przyczynia się także
do kreowania postawy szacunku dla państwa, prawa i wartości demokratycznych, na których
ów ustrój się opiera. Jest to bardzo ważna działalność na rzecz Polski jako najwyższego dobra
wspólnego jej Obywateli.