Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Regulamin Nagrody

Regulamin przyznawania Nagrody im. Prof. Zbigniewa Hołdy

 I. NAGRODA

1. Nagroda im. Prof. Zbigniewa Hołdy (dalej: Nagroda) stanowi wyróżnienie dla osoby lub instytucji działającej na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy (dalej: Stowarzyszenie), określonych w Statucie Stowarzyszenia, a w szczególności:

a. promowania postawy prof. Zbigniewa Hołdy oraz zasad i wartości w obronie których występował jako uczony i obrońca praw człowieka;

b. działania na rzecz poszanowania rządów prawa, demokracji konstytucyjnej oraz ochrony praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem:

(a) praw więźniów

(b) ochrony wolności i bezpieczeństwa osobistego w rzetelnym postępowaniu sądowym

(c) wolności słowa

(d) równości wobec prawa oraz wolności od dyskryminacji

c. działania na rzecz promocji racjonalnej, humanitarnej polityki karnej;

d. promocji pracy na rzecz interesu publicznego (pro publico bono), przez prawników profesjonalistów;

e. podnoszenia i pogłębiania kultury prawnej życia społecznego przez podejmowanie i wspieranie służących temu inicjatyw społecznych i       obywatelskich;

f. inicjowania prokonstytucyjnych debat środowisk prawniczych;

g. szerzenia kultury i edukacji prawnej społeczeństwa.

2. Nagrodę im. Prof. Zbigniewa Hołdy przyznaje Kapituła Nagrody im. Prof. Zbigniewa Hołdy (dalej: Kapituła), działająca jako stałe ciało doradcze Stowarzyszenia.

3. Nagrodę przyznaje się nie częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym.

4. Laureatem jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której Kapituła przyznała Nagrodę (dalej: Laureat).

5. Publiczne ogłoszenie przez Kapitułę lub Stowarzyszenie o przyznaniu Nagrody wymaga wcześniejszej zgody Laureata.

6. Nagroda może być przyznawana w podziale na Kategorie, ustalanym przez Kapitułę.

II. KAPITUŁA

7. Kapituła liczy od 12 do 25 osób. Członków Kapituły powołuje Zarząd Stowarzyszenia.

8. Członkiem Kapituły może być osoba nie będąca Członkiem Stowarzyszenia.

9. Na pierwszym posiedzeniu Członkowie Kapituły wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Kapituły (dalej: Przewodniczący).

10. Przewodniczący organizuje prace Kapituły i reprezentuje Kapitułę. W szczególności:

(a) Przewodniczący zawiadamia Zarząd Stowarzyszenia i Laureata o przyznaniu Nagrody;

(b) Przewodniczący występuje do Laureata o zgodę na publiczne ogłoszenie o przyznaniu Nagrody;

(c) Przewodniczący wręcza Nagrodę Laureatowi na uroczystości organizowanej przez Stowarzyszenie;

(d) Przewodniczący wygłasza w imieniu Kapituły uzasadnienie Nagrody na uroczystości organizowanej przez Stowarzyszenie.

11. Między posiedzeniami, pracami Kapituły niezbędnymi do wykonania jej uchwał, kieruje Przewodniczący.

12. W wypadku nieobecności Przewodniczącego obradami kieruje najstarszy wiekiem członek Kapituły obecny na posiedzeniu.

13. Przewodniczący może powierzać swoje obowiązki innym Członkom Kapituły, za ich zgodą.

14. W sprawach niedotyczących wyboru Laureata Nagrody Kapituła decyduje większością głosów, a kworum wynosi 7 osób.

15. Członek Kapituły wykonuje swoje czynności osobiście.

16. Członkowie Kapituły swoje obowiązki pełnią honorowo.

17. W razie potrzeby Zarząd uzupełnia skład Kapituły.

III. WYŁONIENIE LAUREATA

18. Prawo zgłaszania kandydatur na Laureatów przysługuje Członkom Kapituły, Zarządowi Stowarzyszenia oraz Członkom Stowarzyszenia.

19. Kapituła rozpatruje tylko kandydatury zgłoszone w trybie rekomendacji.

20. Rekomendacja powinna być sporządzona na piśmie i zawierać co najmniej:

(a) imię i nazwisko kandydata/kandydatki do Nagrody;

(b) imię i nazwisko osoby zgłaszającej rekomendację;

(c) uzasadnienie zgłoszenia.

21. Rekomendacje, w terminie wskazanym przez Zarząd Stowarzyszenia, zgłasza się Zarządowi, który przekazuje je Przewodniczącemu i Członkom Kapituły nie później niż 3 dni przed głosowaniem.

22. Głosowania nad wyborem Laureata odbywają się osobiście lub korespondencyjnie.

23. Nieobecni na posiedzeniu Członkowie Kapituły przekazują swoje głosy wskazanemu przez Zarząd Stowarzyszenia Sekretarzowi posiedzenia, który przekazuje je Przewodniczącemu.

24. Głosuje się przez wskazanie jednej kandydatury. Laureatem Nagrody zostaje ten, kto uzyska bezwzględną większość oddanych głosów.

25. Jeżeli żadna kandydatura nie uzyska bezwzględnej większości głosów głosowanie podlega powtórzeniu. W powtórzonym głosowaniu biorą udział tylko osoby obecne na posiedzeniu.

26. Jeżeli w drugim głosowaniu żadna kandydatura nie uzyska bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się trzecie głosowanie nad kandydaturami, które uzyskały dwie najwyższe liczby głosów.

27. Przewodniczący informuje niezwłocznie Laureata o przyznaniu Nagrody i pyta o zgodę na jej przyjęcie.

28. Po wyborze Laureata Przewodniczący informuje Zarząd Stowarzyszenia o przyznaniu Nagrody.

29. Zarząd Stowarzyszenia publicznie ogłasza Laureata Nagrody.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

30. Regulamin wchodzi w życie 13 listopada 2017 roku.