Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Opinia KOS ws. sytuacji Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego

W dniu 25 lipca 2018 r. Komitet Obrony Sprawiedliwości wydał opinię  ws. sytuacji Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego.

PEŁNA TREŚĆ OPINII:

Opinie KOS (2/2018)

Sytuacja Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego

Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego (art. 183 ust. 3 Konstytucji RP). Urzędująca Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, prof. Małgorzata Gersdorf, została powołana na zajmowane stanowisko w 2014 r. i zgodnie z Konstytucją pełni swój urząd do 2020 r.

Próba skrócenia ustawą kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego jest sprzeczna z Konstytucją. Nie wywołuje także oczekiwanych przez ustawodawcę skutków prawnych. Zgodnie z zasadami „najwyższej mocy prawnej Konstytucji” i obowiązkiem jej „bezpośredniego stosowania” (art. 8 Konstytucji), w przypadku oczywistej niezgodności normy ustawowej i konstytucyjnej – a z taką kolizją mamy w tym przypadku do czynienia – obowiązującą jest norma konstytucyjna.

Każdy organ władzy publicznej ma obowiązek przestrzegania obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim Konstytucji. Podmioty, które się z tego obowiązku nie wywiązują dopuszczają się naruszenia Konstytucji i z tego powodu narażają się na odpowiedzialność prawną.

Wzywamy władze do zaprzestania naruszeń standardów niezawisłości sędziów i niezależności sądów.

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”
Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”
Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS
Archiwum Osiatyńskiego
Amnesty International
Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych
Forum Współpracy Sędziów