Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z 10 czerwca 2019 r.

Podczas corocznego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, podjęta została uchwała w której członkowie wyrażają swój sprzeciw wobec braku poszanowania dla Konstytucji i rządów prawa w Polsce.

Walne Zebranie Stowarzyszenia im. Prof. Hołdy sprzeciwia się:
ograniczaniu niezależności sądów, i niezawisłości sędziów, m.in. poprzez prowadzone postępowania dyscyplinarne, zmniejszaniu roli Parlamentu, które powinno pełnić funkcje miejsca debat i wymiany poglądów, działaniom zmierzającym do ograniczenia tajemnicy adwokackiej i radcowskiej oraz wykorzystywaniu mediów publicznych jako instrumentu o charakterze politycznym i propagandowym.

[pełna treść uchwały]

Warszawa, dnia 10 czerwca 2019 r.

Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, jako największa polska organizacja pozarządowa zrzeszająca przedstawicieli różnych zawodów prawniczych, sprzeciwia się postępującemu brakowi poszanowania dla Konstytucji i rządów prawa w Polsce.
Jednym z negatywnych aspektów zachodzących zmian jest dalsze osłabienie podziału i równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.
Treść oraz praktyka stosowania znowelizowanych ustaw regulujących funkcjonowanie sądownictwa świadczą o dążeniu do dalszego ograniczania niezależności sądów. Ponadto, w ocenie Członków Stowarzyszenia, rzeczywistym celem wszczynania wielu postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom jest chęć ograniczenia niezawisłości sędziów – zarówno tych, których postępowania dotyczą bezpośrednio, jak i całego środowiska, przez wywołanie efektu mrożącego. Zauważalne jest również wykorzystywanie mechanizmów dyscyplinarnych przeciwko tym prokuratorom, którzy starają się działać w graniach przypisanej im niezależności zawodowej. Pojawiają się także próby instrumentalnego i wadliwego interpretowania prawa, w celu zwiększenia wpływu władzy wykonawczej na postępowania dyscyplinarne adwokatów.
Konieczne jest dostrzeżenie zmniejszającej się roli Parlamentu, jako miejsca debaty i wymiany poglądów. Nowe przepisy, również w sprawach najważniejszych dla społeczeństwa, są uchwalane w wyjątkowo szybkim tempie, z naruszeniem zasad prawidłowej legislacji, w sposób nietransparentny i bez konsultacji społecznych.
Niepokojącym zjawiskiem jest ponadto podejmowanie prób oddziaływania przez przedstawicieli organów władzy publicznej na niezależne samorządy zawodów zaufania publicznego. W szczególności dostrzegalne są kroki zmierzające do ograniczenia tajemnicy adwokackiej i radcowskiej, stanowiącej jedną z podstawowych gwarancji osób korzystających z pomocy profesjonalnych pełnomocników.
Stowarzyszenie wyraża stanowczy protest wobec sposobu, w jaki wykorzystywane są media publiczne: jako instrument o charakterze politycznym i propagandowym, a nie informacyjnym, tworząc jednostronny obraz wydarzeń.