Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Wyrazy wsparcia i uznania dla prawidłowo powołanych Sędziów Sądu Najwyższego

Trwające obecnie wybory kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa SN będą mieć zasadniczy wpływ na przyszłość Rzeczypospolitej. W demokratycznym państwie prawa nie jest dopuszczalne, by o sposobie przeprowadzenia tego kluczowego głosowania decydowała arbitralnie osoba, której Prezydent RP powierzył, jedynie czasowo, wykonywanie obowiązków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, i to na podstawie ustawy budzącej daleko idące wątpliwości konstytucyjne.


Każdy z Państwa może podpisać się pod wyrazami wsparcia i uznania dla prawidłowo powołanych sędziów Sądu Najwyższego, którzy stoją na straży integralności SN jako najwyższego sądu prawa Rzeczpospolitej, podczas Zgromadzenia Ogólnego za pośrednictwem platformy Nasza Demokracja. 

Warszawa, 12 maja 2020 r.

Państwo Sędziowie Sądu Najwyższego, prawidłowo powołani i stojący z determinacją na straży integralności Sądu Najwyższego jako najwyższego sądu prawa Rzeczpospolitej, podczas obecnego Zgromadzenia Ogólnego, 

Z ogromnym uznaniem przyjmujemy Państwa postawę w obronie zasad i standardów państwa prawa. 

Mają Państwo za sobą jasne postanowienia Konstytucji RP, która w art. 183 ust. 3 stwierdza, że kandydatów na Pierwszego Prezesa SN przedstawia Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Niejasne przepisy ustawy tzw. kagańcowej, a zwłaszcza aktów podustawowych, muszą być interpretowane w zgodzie z tą fundamentalną normą konstytucyjną.  

Ponieważ każdy z przedstawionych kandydatów może być przez Prezydenta RP wskazany na funkcję Pierwszego Prezesa SN, procedury wyboru muszą zapewnić, by wszyscy przedstawieni kandydaci mogli być traktowani jako reprezentujący Zgromadzenie Ogólne, a nie jedynie wąską grupę sędziów. Nie można zapominać, że niezawisłość znacznej grupy osób uczestniczących w Zgromadzeniu Ogólnym budzi poważne wątpliwości, szczególnie w świetle uchwały połączonych Izb SN z 23 stycznia 2020 r. oraz orzeczeń TSUE.  

Trwające obecnie wybory kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa SN będą mieć zasadniczy wpływ na przyszłość Rzeczypospolitej. W demokratycznym państwie prawa nie jest dopuszczalne, by o sposobie przeprowadzenia tego kluczowego głosowania decydowała arbitralnie osoba, której Prezydent RP powierzył, jedynie czasowo, wykonywanie obowiązków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, i to na podstawie ustawy budzącej daleko idące wątpliwości konstytucyjne.

W Państwa walce chodzi o to, by w transparentnym procesie wyłonić Pierwszego Prezesa SN, gwarantującego niezależność tej instytucji od polityków. Wspieramy Państwa w tej walce i wyrażamy nasze uznanie. 

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy 

Inicjatywa Wolne Sądy 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów

Instytut Prawa i Społeczeństwa INPIRS

Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych  

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia

Stowarzyszenie Sędziów „Themis”

Stowarzyszenie Amnesty International

Projekt: Polska

Archiwum Osiatyńskiego 

Instytut Spraw Publicznych 

Komitet Obrony Demokracji

Wojciech Hermeliński – były Przewodniczący PKW oraz były sędzia Trybunału Konstytucyjnego

Prof. Mirosław Wyrzykowski 

Prof. Marek Chmaj 

Dr Adam Ploszka – Zakład Praw Człowieka WPiA UW

Adw. Bartłomiej Piotrowski 

Adw. Jacek Dubois 

Dr Wojciech Burek – Instytut Europeistyki UJ 

Adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska – Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie 

R.pr. Artur Sidor 

Paweł Sadowski – Wydział Prawa i Administracji UMCS

Adw. Michał Zacharski 

Adw. Bartosz Tiutiunik – Wicedziekan ORA w Łodzi

Dr Anna Śledzińska-Simon 

Dr Anna Maria Niżankowska-Horodecka 

Dr Tomasz Zalasiński 

Adw. Mikołaj Pietrzak – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Adw. Michał Bukowiński 

Adw. Beata Czechowicz

Adw. Jacek Różycki 

Prof. Ewa Łętowska

Adw. Krzysztof Sokołowski

Dr hab. Piotr Bogdanowicz

Prof. dr hab. Maciej Gutowski – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu 

Prof. Agnieszka Frąckowiak-Adamska 

Prof. Anna Rakowska-Trela 

Prof. Maciej Kisilowski – Central European University

Prof. dr hab. Stanisław Biernat 

Jerzy Stępień – były Prezes Trybunału Konstytucyjnego 

Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński – były Prezes Trybunału Konstytucyjnego 

Prof. dr hab. Zbigniew Lasocik 

Notariusz Ryszarda Stasiak

Adw. Natalia Klima-Piotrowska

Prof. dr Hab. Andrzej Jakubecki 

Adw. Filip Wejman 

Dr Maria Niełaczna 

Prof. dr hab. Mirosław Nazar

Dr Ryszard Hara

Pełna treść listu do Sędziów Sądu Najwyższego